Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Израду свих врста планова и пројеката... Посетите нас !

Опширније...

Израда планова

Просторно планирање је комплексан процес утврђивања оптималног распореда људи, добара и делатности на одређеној територији. Циљ је распоредити и најбоље искористиити садржаје у простору...

Израда пројекта

Бавимо се и израдом комплетне пројектно-техничке документације свих врста грађевинских објеката, од идејног решења, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење до пројекта изведеног стања

Управљање путевима

Управљање општинским путевима и улицама (локалним путевима) на територији Града Врања обухвата планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту локалног пута, вршење инвеститорске функције ...

Јавна расвета

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела, као и замену постојећих светлећих тела савременијима.

Неколико речи о нама

Јавно предузеће "Урбанизам и изградња града Врања" се бави израдом просторних и урбанистичких планова, израдом урбанистичко-техничке документације и техничке документације, пројектовањем грађевинских објеката, инжењеринг, остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети, вршење стручног надзора, вршење послова техничког прегледа објеката и израда енергетског пасоша, као и обезбеђивање јавног осветљења, управља општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који не припадају државним путевима I и II реда. Јавно предузеће послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на професионалан начин уз ефикасан и педантан рад, са праћењем савремених трендова, а при томе обезбеђује стабилност у пословању, уредно и квалитетно пружање услуга како Оснивачу тако и физичким и правним лицима.

Опширније... контактирајте нас...

На основу члана 173. став 1. тачка 5. и члана 174. став 1. тачка 8. Закона о планирању и изградњи ('Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), каои и Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), вршилац дужности директора ЈП Урбанизам и изградња града Врања, Славољуб Стојменовић доноси

О Д Л У К У

О изради сепарата од стране имаоца јавних овлашћења, односно ЈП Урбанизам и изградња града Врања.

PDFicoОдлука

 

 

PDFicoСепарат

 

Поштовани,

Обавештавам Вас да је у току дана дошло до проблема у вези са  радом јавне расвете на више локација у граду.

Проблем је настао у раду уклопних сатова јавне расвете. Прецизније, дошло је до поремећаја програма укључења-искључења, па је расвета укључена и дању.

Дежурна екипа је од јутрос на терену и ради на отклањању кварова.

У питању су уклопни сатови приватног партнера и он сноси  све трошкове и одговорност. Приватни партнер је одмах обавештен о насталом проблему, како би се проблем што пре решио.

Апелујемо на грађане и молимо Вас за разумевање и подршку како  ова ситација не би била злоупотребљена.

На територији града Врања, у току је замена свих успоривача саобраћаја, обележавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, као и замена свих оштећених стубића на јавним површинама.

Вредност инвестиције је 7.500.000,00 милиона динара на територији града Врања, и 1.500.000,00 динара у селу Нерадовац, где је наручилац град Врање, а вршење стручног надзора врши "ЈП Урбанизам и изградња града Врања".

Постављање успоривача саобраћаја је у зонама школа, као и у зони школе у селу Нерадовац.     

sl1 m  sl2 m
 sl3 m  sl4 m

31

Година

811

Пројекта

98

Награда

418

Клијената