Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Актуелности

ОДЛУКА - о изради сепарата

На основу члана 173. став 1. тачка 5. и члана 174. став 1. тачка 8. Закона о планирању и изградњи ('Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), каои и Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), вршилац дужности директора ЈП Урбанизам и изградња града Врања, Славољуб Стојменовић доноси

О Д Л У К У

О изради сепарата од стране имаоца јавних овлашћења, односно ЈП Урбанизам и изградња града Врања.

PDFicoОдлука

 

 

PDFicoСепарат