Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Актуелности

Јавни оглас

На основу Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера на територији града Врања („Сл. гласник града Врања“, број 11/2019 и  1/2020) Одлуке о оглашавању на територији града Врања („Сл.гласник града Врања“ бр.43/2020) и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп локације за постављање билборда на територији града Врања  бр.06-38/7/2024-04 од 26.02.2024. године, Јавно предузеће Урбанизам и изградња града Врања расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

За давање у закуп локација за постављање огласних паноа/билборда на територији града Врања

путем јавног надметања

Члан 1.

                Предмет јавног огласа је давање у закуп земљишта у јавној својини ради постављања огласних паноа-билборда.

Локације за постављање рекламних паноа/билборда су:

1.             ЛОКАЦИЈА УГАО БУЛЕВАР НИКОЛЕ ТЕСЛЕ И   ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА    - поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд)  на катастарској парцели 6423 КО Врање 1.

2.            ЛОКАЦИЈА НА БУЛЕВАРУ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  (испред Махи-ја)

- у слободном простору, уз тротоар на Булевару Николе Тесле- десно,  поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6428/1 Врање 1.

3.            ЛОКАЦИЈА НА БУЛЕВАРУ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ    (преко пута Махи-ја)

у слободном простору, уз тротоар на Булевару Николе Тесле- лево, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6463/1 КО Врање 1.

4.            ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ КРАЉА СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ   (БАТ)

у слободном простору,у улици Краља Стефана Првовенчаног, поставити - рекламни пано по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 7095/1 КО Врање 1.

5.            ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ  (БАТ)

 у слободном простору, у улици Краља Стефана Првовенчаног, поставити билборд - рекламни пано, по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6831 КО Врање 1.

6.            ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА (пијаца Текија))

у слободном простору у склопу улице Пролетерских бригада - десно, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6831 КО Врање 1.

7.            ЛОКАЦИЈА  УГАО  УЛИЦЕ  КОЛУБАРСКЕ  И ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА   

 у слободном простору, угао улице Колубарске и Пролетерских бригада - десно, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели 6833 КО Врање 1.

8.            ЛОКАЦИЈА УГАО  УЛИЦЕ  ДУБРОВАЧКА И КРАЉЕВИЋА МАРКА  (код Плаве лагуне)

у слободном простору, угао улица Дубровачка и Краљевића Марка, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  1637 КО Врање 1.

9.            ЛОКАЦИЈА НА БУЛЕВАРУПАТРИЈАРХА ПАВЛА (Спортска хала)

уз Булевар Патријарха Павла, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  6508/1 КО Врање 1.

10.          ЛОКАЦИЈА НА БУЛЕВАРУПАТРИЈАРХА ПАВЛА (Спортски центар)

уз Булевар Патријарха Павла, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  6522/1 КО Врање 1.

11.           ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ РАДНИЧКА                                                                                                                                          уз улицу Радничка, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  9952 КО Врање 1.

12.           ЛОКАЦИЈА УГАО  УЛИЦЕ  КОСОВСКЕ И МИШАРСКЕ                                                                                  у слободном простору, угао улица Косовске и Мишарске, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  7589/1 КО Врање 1.

13.           ЛОКАЦИЈА УГАО  УЛИЦЕ  ПЕРЕ МАЧКАТОВЦА И ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА

у слободном простору, угао улица Косовске и Мишарске, поставити билборд по избору инвеститора (једностран-двостран пано,  неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на катастарској парцели  11167/1 КО Врање 1.

              

Члан 2.

                Поступак јавне лицитације за давање у закуп локација за постављање билборда спроводи Комисија за спровођење поступка давања у закуп локација за постављање билборда, коју образује Градско веће града Врања.

Члан 3.

                Критеријум за избор најповољнијег понуђача је НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

                Локације за постављање билборда се дају у закуп на временски период од 5 (пет) година.

Почетна цена јавне лицитације износи 19,26 динара дневно по метру квадратном укупно развијене површине за оглашавање.

Члан 4.

Право учешћа на огласу имају сва заинтересована правна лица и предузетници који испуњавају услове из овог огласа и која уплате депозит у висини од 50.000,00 динара по локацији за коју се јавно надмећу.

Уплата депозита се врши на рачун Града Врања број 840-4294741-27 са позивом на број 47-114, најкасније 3(три) дана пре дана јавне лицитације. Уплата јемства се врши за сваку локацију посебно за коју учесник конкурише.

Учесницима у поступку који нису успели са својим понудама (изузев лицу које је понудило следећи највећи износ којем ће се уплаћени износ вратити након закључења уговора) износ уплаћен на име јемства ће се вратити у року од 5 радних дана од дана спроведеног поступка у номиналном износу, осим ако учесник одустане од своје понуде.

Члан 5.

                Обавезан садржај пријаве јесте:

1) ознака локације на коју се понуда односи;

2) за правна лица (назив, седиште и број телефона, доказ о упису у регистар привредних субјеката и потпис овлашћеног лица);

3) за предузетнике (име и презиме предузетника адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број, доказ о упису у регистар привредних субјеката и потпис овлашћеног лица);

4)уредно пуномоћје за лице које ће заступати правно лице или предузетника на јавном надметању, уколико исти не учествују лично у поступку;

5)изјаву о прихватању свих услова из јавног огласа;

6) доказ о уплаћеном депозиту;

7) потврде о измиреним пореским обавезама (потврда Министарства финансија - Пореске управе и потврда Градске управе града Врања - Локалне пореске администрације).

Члан 6.

Учесник који оствари право на постављање билборда дужан је да билборде предвиђене за ту локацију постави најкасније у року одређеним одобрењем Градске управе града Врања.

Члан 7.   

                Након спроведеног поступка јавне лицитације, Комисија је дужна да одмах донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача и исту уручи учесницима поступка.

Учесници поступка из става 1. овог члана могу на одлуку Комисије да поднесу приговор Градском већу, у року од осам дана од дана окончања поступка.

 

Члан 8.

На основу правоснажне одлуке Комисије, Градско веће доноси решење о давању у закуп локације за постављање билборда.

Предлог решења о давању у закуп локације за постављање билборда припрема ЈП Урбанизам и изградња града Врања.

На основу правоснажних решења, уговор са најповољнијим понуђачем закључује ЈП Урбанизам и изградња града Врања.

Најповољнији понуђач је у обавези да пре постављања рекламног паноа, захтевом затражи добијање одобрења од надлежне јединице Градске управе града Врања.

Члан 9.

                Најповољнији понуђач је у обавези да пре склапања уговора достави идејно решење изгледа билборда, након чега ће Управљач пута издати техничке услове за постављање билборда на предметној локацији.

                Закупац је у обавези да одржава билборде, мења исцепане плакате и предузима све радње неопходне за одржавање естетског изгледа билборда.

                Закупац има право да слободно одлучује о прихватању понуда за издавање билборда, водећи рачуна да плакат не вређа јавни морал.

                Закупац одговара за сваку штету која настане услед погрешног постављања или коришћења билборда.

                Билборди остају у власништву закупца све време трајања закупа.

Члан 10.

Заинтересована правналица и предузетници подносе писане пријавеличноили поштом,на адресу Градска управа Врање – Комисији за спровођење поступка давања у закуп локација за постављање билборда – Краља Милана 1, Врање.

Пријава која је поднета после оглашеног рока и која није комплетна неће се узети у обзир.

Пријава се предаје у затвореној коверти и треба да садржи и тачне податке о локацији билборда (број локације) за коју се иста подноси.

Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Српски телеграф.

Рок за подношење пријава је 30 дана, закључно са 12.04.2024. године.

Јавна лицитација ће бити одржана_17.04.2024 године у Скупштинској сали града Врања, са почетком у 12  часова.

Члан 11.

Tекст огласа објавиће се у дневном листу Српски телеграф, на званичној интернет страници града Врањаwww.vranje.org.rs,  интернет страниЈавног предузећа Урбанизам и изградња града Врањаwww.urbanizamvr.rs, уз навођење датума под којим је јавни оглас објављен у дневном листу.

Све информације у вези са огласом, могу се добити у ЈП Урбанизам и изградња града Врања сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова, или на телефон 017/422-742.