Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

1. О нама

zgrada

 

Јавно предузеће „Урбанизам и изградња града Врања“ основано је Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Врање („Службени гласник Пчињског округа“, број: 11/98, 5/01, 2/07, и 12/09) и „Службени гласник града Врања“, број: 32/11 и 5/13- пречишћен текст), Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Врање са Законом о јавним предузећима, број: 02-240/2016-13 од 13.9.2016. године (Службени гласник града Врања“, број: 27/16 и 27/17), Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Врање са Законом о јавним предузећима, број: 02-231/2018-10 од 18.12.2018. године („Службени гласник града Врања“, број: 37/18).

Јавно предузеће „Урбанизам и изградња града Врања“ оформљено је услед статусне промене и укрупњавања и додавања послова ЈП „Завод за урбанизам“ Врање, односном преласком служби из Градске управе града Врања и ЈП „Водовод“ Врање.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“ и није директни и индиректни корисник буџета. Јавно предузеће се финансира из сопствених средстава применом ценовника који усваја Надзорни одбор предузећа.