Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Актуелности

Јавни увид у нацрт плана генералне регулације зоне 1 у Врању - Централна зона

Укладу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18, 31/19 , 37/19–др. Закон и 9/20) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'' број 32/19), оглашава

 ЈАВНИ УВИД

у нацрт плана генералне регулације

зоне 1 у Врању - Централна зона

 Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању- Централна зона одржаће се у периоду од 27.октобра.2020. до 25.новембра 2020.године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама Одељења за урбанизам ,имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, И спрат , канцеларија број 8, од 12,00 до 15,00 часова, где ће бити обезбеђена стручна помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план. Нацрт плана биће изложен и на званичној интернет страницама Градске управе града Врања .

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана могу поднети искључиво у писаној форми на писарници Градске управе Града Врања Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове ,комунално стамбене делатности и заштиту животне срединеГрадске управе Врање у току трајања јавног увида, закључно са 25.11.2020. године.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се по завршетку јавног увида у ПОНЕДЕЉАК 30.11.2020.године са почетком у 12,00 часова у Великој сали Скупштине Града Врања.
Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

PDFico   Преузмите нацрт плана у .PDF формату

ss003pdf

 

  Планиране намена површина претежне намене

 

 

 

 

ss004pdf    

 

   Регулација и нивелационо решење саобраћаја и површине јавне намене