Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Актуелности

Упутство о поступку и обављању раскопавања због интервенција на подземним инсталацијама на територији градa Врањa

РАДНА ВЕРЗИЈА

У складу са чланом 9. тачка 8., чланом 10. став 4. и чланом 49. тачка 2. и 3. Закона о путевима („Сл.гл.РС“ бр. 41/2018 и 95/2018 – други закон), члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гл.рс“ бр. 15/2016), члановима 17.  и 19. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу града Врања („Сл.гл. града Врања“ бр. 37/2018), чланом 17. став 2. тачка 1. Одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији града Врања („Сл.гл.града Врања“ бр.37/2018) и чланом 32. Статута ЈП Урбанизам и изградња града Врања, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана ___________________ донео је

УПУТСТВО О ПОСТУПКУ И ОБАВЉАЊУ РАСКОПАВАЊА

ЗБОГ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ПОДЗЕМНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДA ВРАЊA

 

 1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим упутством уређује се поступак раскопавања општинских путева и улица (у даљем тексту: локални пут) и других путних јавних површина, због планираних и хитних интервенција на подземним инсталацијама.

Под раскопавањем локалног пута и других јавних путних површина подразумевају се радови у вези са постављањем нових, мењањем, премештањем или уклањањем постојећих подземних и надземних инсталација, објеката, постројења и уређаја, главних и помоћних водова јавне комуналне и друге мреже и радови везани за прикључење или искључење појединих објеката на јавну комуналну и другу мрежу.

Раскопима ради хитних интервенција, сматрају се радови из става 2. овог упутства који се морају извести ради отклањања изненадног квара, при чему радови не трпе одлагање због могућности настајања повећане материјалне штете, односно опасности и слично.

Раскопавање локалног пута и других јавних путних површина може се вршити само на основу одобрења које издаје Јавно предузеће Урбанизам и изградња града Врања (у даљем тексту: Управљач пута).

 

 

 1. РАСКОПАВАЊЕ ЗБОГ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Члан 2.

Раскопавање због хитне интервенције може се започети без одобрења Управљача путева, али је инвеститор, односно извођач уз сагласност инвеститора, дужан да о започетој односно извршеној интервенцији без одлагања обавести одељење Градске управе надлежно за инспекцијско-надзорне послове, и да првог наредног радног дана поднесе захтев Управљачу за издавање одобрења за раскопавање.

Раскопавање због хитне интервенције мора се изводити у складу са овим Упутством.

 1. ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА РАСКОПАВАЊЕ

Члан 3.

Захтев за издавање одобрења за раскопавање локалног пута и других јавних површина подноси инвеститор, односно извођач уз писану сагласност инвеститора, најкасније десет дана пре почетка извођења радова.

Захтев из става 1. овог члана садржи:

 1. Податке о подносиоцу захтева,
 2. Ознаку сврхе раскопавања,
 3. Време почетка и завршетка радова везаних за раскопавање,
 4. Време почетка и завршетка радова на довођењу раскопане јавне површине у првобитно стање и
 5. Лице за контакт

Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се следећи докази:

 1. Скица трасе раскопавања јавне површине, са исказом димензија укупне површине раскопа,
 2. Грађевинска дозвола, односно други одговарајући акт којим се одобрава извођење радова, уколико је такво одобрење потребно и
 3. Доказ о регулисању обавезе довођења раскопане површине у првобитно, односно технички исправно стање (банчина гаранција, уговор о повратку раскопане површине у првобитно стање, озелењавању и др.).
 4. Пре добијања одобрења од стране Управљача пута, подносилац захтева је у обавези да плати накнаду за раскопавање јавне путне површине, у складу са Одлуком о накнадама за коришћење општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Врања („Сл.гл.града Врања“ бр.15/2019).

Стручни надзор Управљача одмах по добијању пријаве хитне интервенције излази на лице места и приступа вршењу стручног надзора у погледу квалитета радова.

Члан 4.

Одобрење за раскопавање јавне путне површине садржи: податке о подносиоцу захтева, време почетка и завршетка радова везаних за раскопавање, услове и начин извођења радова у погледу одржавања чистоће, депоновања земље и материјала, осигурања раскопа, обавезу подносиоца захтева да затражи сагласност надлежног Одељења Градске управе за послове саобраћаја на саобраћајни пројекат постављања саобраћајне сигнализације, услове и рок за довођење јавне површине у првобитно стање.

Уколико то ситуација налаже, раскопавање јавне површине се може одобрити у етапама.

Против одобрења из става 1. овог члана може се поднети жалба Градском већу у року од 15 дана од дана достављања одобрења.

Одобрење се доставља Одељењу Градске управе надлежном за инспекцијске послове.

Члан 5.

Пре отпочињања радова на раскопавању извођач радова је дужан да постави привремену саобраћајну сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и исту одржава током извођења радова, а након завршетка радова, односно враћања локалног пута, односно друге јавне површине у првобитно стање, исту уклони.

Привремена сигнализација мора бити у свему према позитивним прописима који регулишу ову област.

Члан 6.

Раскопавање се, изузев у случају хитне интервенције, може изводити по правилу, у времену од 1. марта до 15. новембра текуће године.

Изузетно, уколико се из непредвиђених разлога мора вршити раскопавање изван времена одређеног у предходном ставу, у одобрењу за раскопавање утврдиће се посебни услови о начину извршења посла у вези одржавања јавне чистоће, депоновања земље, безбедности саобраћаја, довођења у првобитно односно технички исправно стање и др.

Члан 7.

Ако се на основу одобрења Одељења Градске управе надлежног за послове саобраћаја на саобраћајни пројекат постављања привремене саобраћајне сигнализације, приликом раскопавања јавне површине режим саобраћаја мора изменити, одобрење се доставља Министарству унутрашњих послова – Полициској управи у Врању, Станици хитне медицинске помоћи и јавном предузећу односно предузетнику којем је Град поверио обављање комуналне делатности превоза путника у градском саобраћају.

Члан 8.

Ако услед раскопавања или радова везаних за раскопавање настану оштећења на стамбеним, комуналним или другим објектима, уређајима или инсталацијама, инвеститор односно извођач је дужан без одлагања или најкасније првог наредног радног дана обавести власника објекта односно правно лице или предузетника који се стара о одржавању оштећеног објекта.

Трошкове настале услед отклањања оштећења из става 1. овог члана сноси инвеститор, односно извођач радова.

 

Члан 9.

Стручни надзор над извођењем радова који захтевају раскопавање јавног пута и друге јавне површине врши Управљач путева.

Ако Управљач утврди да се инвеститор, односно извођач радова не придржава саобраћајно-техничких услова садржаних у одговарајућој сагласности из члана 4. овог Упутства и услова за раскопавање из одобрења, обавестиће о томе надлежног инспектора ради предузимања одговарајућих мера.

Члан 10.

Враћање у првобитно стање локалног пута и друге јавне површине, саобраћајне сигнализације и опреме, оштећених приликом извођења радова на локалном путу, врши инвеститор, односно извођач уз стручни надзор Управљача у складу са прописима који регулишу планирање и изградњу.

Трошкове из става 1. овог члана сноси инвеститор.

Члан 11.

У случају да инвеститор не врати у првобитно стање локални пут и друге јавне површине, саобраћајну сигнализацију и опрему, оштећене приликом извођења радова на локалном путу инспектор надлежан за комуналне послове наложиће решењем инвеститору да врати раскопану површину јавне намене у првобитно стање у року који не може бити дужи од осам дана.

У случају да инвеститор не поступи у складу са решењем из става 1. овог члана, инспектор надлежан за комуналне послове наложиће извршење решења Управљачу на терет инвеститора.

Члан 12.

Квалитет изведених радова на затрпавању и збијању рова, као и на поправци коловозне и тротоарске конструкције (завршни слој) мора да гарантује трајност у року од најмање две године од дана завршетка радова.

У случају да у гарантном року дође до слегања рова, наступе оштећења и деформације на коловозном и тротоарском застору, поправку насталих оштећења и дефорамција у гарантном року ће извршити Инвеститор или Управљач о трошку инвеститора, чијом кривицом је због неквалитетног рада настала деформација и оштећење.

Члан 13.

На новоизграђеним локалним путевима није дозвољено раскопавање у гарантном року од 2 године, изузев ако је у питању хитна интервенција у смислу ове одлуке.

У случају да инвеститор раскопава тротоар паралено чија је ширина до 1.5 м, у  обавези је да асфалтни слој врати у целој ширини тротоара, а ако је тротоар шири од 1.5 м, у обавези је да асфалтни слој врати у половини ширине тротоара.

У сличају да инвеститор раскопава тротоар попречно, у обавези је да асфалтни слој врати 20 cm шире од рова са обе стране.

У случају да инвеститор раскопава коловоз паралелно, у обавези је да асфалтни слој врати у целој ширини коловозне, односно саобраћајне траке коју раскопава.

У случају да инвеститор раскопава коловоз попречно, у обавези је да асфалтни слој врати 20 цм шире од рова са обе стране.

Члан 14.

Начин полагања инсталација на локалном путу мора бити у складу са технологијом одржавања путева.

Инвеститор је у обавези да све инсталације које се полажу на локалном путу евидентира у надлежном Катастру водова.

Члан 15.

Уколико радови захтевају затварање или измену режима саобраћаја на дужи период (дуже од 24 часа), предузеће које раскопава улицу дужно је да поднесе захтев одељењу Градске управе Града Врања надлежном за послове саобраћаја за добијање сагласности за измену режима саобраћаја у току извођења радова.

 1. УПУТСТВО ЗА РАД

Члан 16.

До доношења техничких услова којима се утврђује раскопавање и поправка саобраћајница након раскопавања због интервенција на подземним инсталацијама дужна су да се придржавају следећег упутства:

 1. Извршити обележавање локације раскопане површине прописаном саобраћајном сигнализацијом, ноћу оградити и осветлити (детаљно упутство у прилогу). На видном месту у зони раскопавања поставити таблу са натписом: “Хитна интервенција” - Назив предузећа које обавља хитну интервецнију.
 2. Радове изводити тако да се омогући несметан и безбедан саобраћај, пролаз пешака и прилаз зградама.
 3. У току радова стално одржавати ред и чистоћу тако да се возила и пешаци не прљају и не оптерећују, а материјал не растура, не разноси и да се не ствара прашина или блато.
 4. Заштитити сливнике кишне канализације и поклопце канализације.
 5. У току радова неупотребљив материјал одмах одвозити са градилишта, а по завршетку радова градилиште очистити и опрати.

Члан 17.

Ископ рова

Сечење коловозне конструкције саобраћајнице врши се тестером, пикамерима и секачима.

Ископ материјала из рова вршити машински или ручно. Материјал добијен ископом одмах уклонити – транспортовати на место предвиђено за одлагање.

Члан 18.

У вертикалном смислу ров се дели на три зоне:

 • зона инсталације
 • зона испуне
 • зона коловозне конструкције

Технологија испуњавања ровова

а) зона инсталације

Темељне инсталације мора бити на носивом и обрађеном тлу. Слаба места (муљ, органски и раскашени материјал) треба уклонити и заменити, односно поправити, како би се обезбедило потпуно налегање инсталације.

Слој за израду “јастука” на који се поставља инсталација треба да буде од ситнозрног некохерентног материјала величине зрна до 10 мм. Обично се користи песак или гранулисани ситнозрни шљунак. У зависности од врсте инсталације “јастук” се може радити и од мршавог бетона.

Цела ширина рова мора бити урађена као “јастук”. Минимална дебљина је 0.10 – 0.20 м.

Зона око инсталације и изнад инсталације насипа се некохерентним материјалом у слојевима дебљине до 15 цм, уз инсталацију, а изнад инсталације у висини до 30 цм (заштитни слој) у слојевима.

Збијање материјала око инсталације и простора око ње вршити ручним алатом – лаким механичким средствима. Када постоје услови за рад са водом, као и за отицање воде, може се вршити збијање материјала око инсталације и изнад инсталације водом.

б) зона испуне

Затрпавање рова у зони испуне врши се погодним материјалом у слојевима до 30 цм. Сваки слој се посебно збија. Збијање до 1м изнад инсталације врши се лаким средствима, а преко 3м могу се користити тешка средства за збијање.

Материјали за насипање у зони испуне могу бити следећи:

 • Некохерентни крупнозрни доброгранулисани песковити шљункови
 • Једнолично гранулисани пескови и шљункови са степеном неравномерности 10 (Савски песак, песак “Дунавац”)
 • Дробљени камен 30мм
 • Кохерентни материјал са учешћем шљунковито-дробљеног материјала 30%

У коловозима главних улица (нарочито у улицама којима пролазе возила јавног превоза путника), затрпавање се мора обавити самоуградивим бетонима мале чврстоће у складу са одобрењем издатим од стране Управљача.

На зеленим површинама и другом простору ван саобраћајница, затрпавање зоне испуне вршити материјалом из ископа уколико је подобан. Последњи слој од 20 цм извести од истог материјала од кога је изведена околна површина.

За контролу квалитета материјала којим се врши испуна, обављају се следећа геомеханичка испитивања:

 • Гранулометријски састав
 • границе конзистенције
 • Садржај органских и сагоривих материја

Утврђивање и степен збијености контролише се методом одређивања запреминских тежина насутог материјала (балон тест, метода песка, метода цилиндром, нуклеарна метода), као и другим методама (пенетрациони тест + ЦБР и сл.).

Критеријуми за оцену квалитета испуне су:

Тип зоне

Саобраћајнице

Постељица инсталације

90.00% СТД Проктора

Зона цеви

95.00% СТД

Зона испуне више од 2м од површине коловоза

97.00% СТД

Зона испуне мање од 2м од површине коловоза

100.00% СТД

Постељица коловозне конструкције

Мин. 100%  СТД

Уколико је инсталација постављена на дубини мањој од 2м од површине коловоза, приликом извођења радова обратити посебну пажњу да приликом збијања не дође до оштећења исте. Ако није могуће остварити захтевне збијености материјала изнад инсталације, сваки такав случај ће се посебно анализирати од стране стручног надзора Управљача.

Насипање рова, тј. зону испуне извести до горње површине постојеће коловозне конструкције. У зони саобраћајнице последњих 20 цм извести од дробљеног материјала крупноће до 30 мм.

Одређивање модула стишљивости путем кружне плоче као критеријум за оцену квалитета изведених радова треба избегавати ради неприступачности (узан радни простор).

Евентуално овом методом вршити испитивања на завршном слоју испуне (за саобраћајнице Ме 60 Мпа).

в) Зона коловозне конструкције

Предузеће које изводи хитну интервенцију, врши сечење асфалта погодним средствима (тестера, компресор и сл.). На тај начин се добијају равне ивице и површине правилног облика. По завршеном сечењу, предузеће које изводи хитну интервенцију уклања исечену коловозну конструкцију и зону испуне све до коте постељице и врши додатно збијање на делу рова-испуне (постељица коловозне конструкције). Коловозна конструкција изводи се према прописима и стандардима за ту врсту посла и упутствима стручног надзора Управљача. Препоручује се да се испод асфалтираних слојева дебљине приближно 5 цм ради бетонска стабилизација у дебљини постојећег тампонског слоја. Уколико се испуна врши самоуградивим бетоном, она се у том случају ради до асфалтних слојева.

 1. ДАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О КВАЛИТЕТУ РАДОВА

Члан 19.

Стручни надзор Управљача, задужен за квалитет радова, прати и контролише насипање рова у зони инсталација и у зони испуне рова.

Излазак стручног надзора за контролу квалитета пада на терет Управљача.

Изузетно, излазак стручног надзора за контролу квалитета, на позив предузећа које изводи радове, а да радови нису спремни за контролу, пада на терет предузећа које је пријавило хитну интервенцију. Излазак стручног надзора за контролу квалитета, на позив предузећа кој е изводи радове, други и сваки наредни пут ради понављања контроле квалитета, пада на терет предузећа које је пријавило хитну интервенцију.

Обрачун изласка стручног надзора за контролу квалитета вршиће се према ценовнику Управљача.

 1. ПЛАНИРАЊЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОДЗЕМНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

Члан 20.

Планиране интервенције на подземним инсталацијама, које захтевају раскопавање јавне површине и изводе се према пројектној документацији, стандардима и техничким условима, уз сагласност и дозволу надлежних служба за ту врсту посла.

Извођач или инвеститор планираних интервенција подноси захтев за добијање одобрења за раскопавање Управљачу у складу са чланом 3. овог Упутства.

Извођач планираних интервенција мора да има сопствену текућу контролу квалитета извођења радова.

Стручни надзор Управљача вршиће контролу извођења радова планираних интервенција у свему према пројектној документацији, прописима и стандардима за ту врсту посла, издатим условима и овим упутством.

По завршетку радова Извођач планираних радова дужан је да врати саобраћајницу у првобитно стање у свему према овом упутству.

 1. УПУТСТВО ЗА ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗБОГ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОДЗЕМНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

Члан 21.

У случајевима хитних интервенција на саобраћајној мрежи када је потребно обезбедити посебан режим саобраћаја без претходне сагласности и оверене пројектне документације неопходно је поставити адекватну саобраћајну сигнализацију. Зависно од конкретних услова на мрежи сваки од таквих случајева мора се посматрати засебно и потребна саобраћајна сигнализација прилагодити ситуацији. Општа упутства која се могу прилагодити конкретним ситуацијама дата су у наставку.

 • Први саобраћајни знак који обавештава возача да наилазе на радове на путу 1-19 поставља се на око 100-150 м пре зоне радова. Испод знака допунском таблом може се прецизирати на којој даљини се обављају радови на путу. Ако нема допунске табле, након радова потребно је обележити завршетак радова знаком 1-19 са допунском таблом “Завршетак радова на путу”.
 • На градским саобраћајницама на којима брзина није ограничена испод 50 км/h потребно је поставити знак ограничења брзине 2-30 на око 100-150 м испред зоне радова. На око 10 м после зоне радова може се брзина вратити на првобитну.
 • На саобраћајницама на којима је дозвољено претицање мора бити постављен знак забране претицања у зони радова 2-28. Знак може бити постављен на око 50-100м испред зоне радова. После зоне радова дозвољава се претицање.
 • Обавештавања возача на којој страни коловоза се обављају радови односно о сужењу коловоза обезбеђује се знаковима 1-5.1 или 1-5.2. Ови знакови могу бити постављени на растојању 35-50м од зоне радова.
 • Сама зона радова обезбеђује се хоризонталним запрекама из оба смера, на којима треба да буду постављени саобраћајни знаци обавезног обилажења 2-45 или 2-45.1 и знак радови на путу 1.19.
 • У двосмерним улицама у којима је ширина слободног дела саобраћајница (на ком се не изводе радови) мања од 5.5 м мора бити обезбеђен једносмеран режим кретања на тој деоници, једносмеран режим може се спровести на следећи начин: Употребом знакова приоритета 3-1 и 2-33 користи се на саобраћајницама нижег реда и мањег саобраћајног оптерећења. Постављањем привремене саобраћајне светлосне сигнализације или крени/стани табле: користе се на саобраћајницама вишег ранга или на којима је већа густина саобраћаја, у случајевима лоших временских услова или ноћу. У овом случају потребно је пре привремених семафорских уређаја (око 50 м) поставити знак упозорења наиласка на светлосну сигнализацију 1-20. У овом случају зауставна линија или табла са текстом “Кад је упаљено црвено светло чекај овде”поставља се на 2 м испред стуба светлосне сигнализације.
 • У ноћним условима, као и у случајевима недовољне прегледности и видљивости неопходно је постављање светлосне сигнализације на спољњим ивицама хоризонталних запрека из оба смера, као и постављање вертикалних запрека са светлима целом дужином редова.
 • У случају радова на тротоару или ометања пешачких точкова мора бити постављен привремени пешачки мост – конструкција која пешацима омогућава беѕбедан прелаз.

Члан 22.

Ово Упутство по прибављеној сагласности Градског већа Града Врања, ступа на снагу осмог дана од дана објављања у Службеном листу Града Врања.