Просторни план

Просторни планови:

  • Просторни план Републике Србије;
  • Регионални просторни план;
  • Просторни план јединице локалне самоуправе;
  • Просторни план подручја посебне намене.


Просторни план Републике Србије доноси се за територију Републике Србије и основни је плански документ просторног планирања и развоја у Републици. Остали плански документи морају бити у складу Просторним планом Републике Србије.
Регионални просторни план је плански документ који разрађује циљеве просторног уређења и одређује  рационално коришћење простора, у складу са суседним регионима и општинама.
Просторни план јединице локалне самоуправе доноси се за територију јединице локалне самоуправе и одређује смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе.
Просторни план подручја посебне намене доноси се за подручје које због природних, културно-историјских или амбијенталних вредности, експлоатације минералних сировина, искоришћења туристичких потенцијала и искоришћења хидропотенцијала или изградње објеката за које грађевинску дозволу издаје министрство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајине, захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора или које је као такво одређено Просторним планом Републике Србије.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ВРАЊА
(„Службени гласник града Врања“, број 18/18)