План генералне регулације

План генералне регулације се обавезно доноси за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, а може се донети и за друга насељена места на територији општине, односно града, када је то предвиђено просторном планом јединице локлне самоуправе.
За јединице локалне самоуправе за које се по овом закону доноси генерални урбанистички план, планови генералне регулације се обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места.

Планове генералне регулације који су усвојени:

ПГР зоне 1 у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 31/2010)

ПГР зоне 2 у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 33/2011)

ПГР зоне 3 у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 18/2011)

ПГР зоне 5 у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 4/2013, 6/2013)


ПГР Врањске бање
(„Службени гласник града Врања“, број 4/2013, 6/2013)

ПГР зоне 4 у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 6/2015, 3/2016)

Измене и допуне ПГР Врањске бање
(„Службени гласник града Врања“, број 24/2018)