Генерални урбанистички план

Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја. Генерални урбанистички план се доноси за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, које има преко 30.000 становника.

 

Генерални урбанистички план Врања
(„Службени гласник града Врања“, број 7/2010)

Текстуални део (PDF)

Графички део

001. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА (JPEG)

002 .НАМЕНА ПОВРШИНА-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ (JPEG)

003. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЦЕЛО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ (JPEG)

004. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА-ГЕНЕРАЛНА НАМЕНА (JPEG)

005.ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕКРЕАЦИЈЕ, СПОРТА И ЗЕЛЕНИЛА (JPEG)

006. ГЕНЕРАЛНИ ПРАВЦИ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА (JPEG)

007. ГЕНЕРАЛНИ ПРАВЦИ РЕГУЛАЦИЈЕ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (JPEG)

008. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА (JPEG)

009. ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА (JPEG)

010. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И АМБИЈЕНТАЛНИХ ЦЕЛИНА (JPEG)