Делатност

Јавно предузеће „Урбанизам и изградња града Врања“ Врање обавља делатност урбанистичког и просторног планирања и пројектовања од јавног интереса у складу са важећим прописима о планирању и уређењу простора. У оквиру тога врши следеће стручне послове:

  • припремање, израду и праћење спровођења планских докумената - просторних (Просторни план јединице локалне самоуправе и Просторни план подручја посебне намене) и урбанистичких планова (Генерални урбанистички план града, односно насеља; План генералне регулације; Плана детаљне регулације);
  • израду урбанистичко-техничких докумената (Урбанистички пројекат; Пројекат препарцелације и парцелације);
  • пројектовање грађевинских објеката;
  • инжењеринг;
  • остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети;
  • вршење стручног надзора;
  • вршење послова техничког прегледа објеката.

Јавно предузеће послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на професионалан начин уз ефикасан и педантан рад, са праћењем савремених трендова, а при томе обезбеђује стабилност у пословању, уредно и квалитетно пружање услуга како Оснивачу тако и физичким и правним лицима.

Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ Врање информише јавност о стању у области урбанизма и уређивања простора, објављивањем информација и огласа у средствима јавног информисања.