Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Израду свих врста планова и пројеката... Посетите нас !

Опширније...

Израда планова

Просторно планирање је комплексан процес утврђивања оптималног распореда људи, добара и делатности на одређеној територији. Циљ је распоредити и најбоље искористиити садржаје у простору...

Израда пројекта

Бавимо се и израдом комплетне пројектно-техничке документације свих врста грађевинских објеката, од идејног решења, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење до пројекта изведеног стања

Управљање путевима

Управљање општинским путевима и улицама (локалним путевима) на територији Града Врања обухвата планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту локалног пута, вршење инвеститорске функције ...

Јавна расвета

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела, као и замену постојећих светлећих тела савременијима.

Неколико речи о нама

Јавно предузеће "Урбанизам и изградња града Врања" се бави израдом просторних и урбанистичких планова, израдом урбанистичко-техничке документације и техничке документације, пројектовањем грађевинских објеката, инжењеринг, остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети, вршење стручног надзора, вршење послова техничког прегледа објеката и израда енергетског пасоша, као и обезбеђивање јавног осветљења, управља општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који не припадају државним путевима I и II реда. Јавно предузеће послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на професионалан начин уз ефикасан и педантан рад, са праћењем савремених трендова, а при томе обезбеђује стабилност у пословању, уредно и квалитетно пружање услуга како Оснивачу тако и физичким и правним лицима.

Опширније... контактирајте нас...

Поштовани суграђани,

обавештавамо Вас да је ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ на основу „Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на територији града Врања и ГО Врањска Бања“ у претходном периоду извршио хоризонтално и вертикално обележавање „зона школа“.

Од 18.11.2019. године, промењен је режим у улици Цара Душана у Врању и она је једносмерна у правцу од раскрснице са улицом Краља Милана до раскрснице са улицом Саве Ковачевића.

priznanje
На 28. Међународном салону урбанизма који је одржан у Нишу, Јавном предузећу „Урбанизам и изградња града Врања“, којим руководи Бранимир Стојанчић, припало је "Признање раду" у категорији Генерални урбанистички планови и планови генералне регулације. Ова награда додељена је за рад "Генерални урбанистички план Врања“.

Руководилац на изради плана била је Маја Недељковић, а коруководилац Данијела Бандовић.

Стручни сарадници на изради плана били су Татјана Цветковић, Биљана Стојановић, Саша Цинцовић, Миодраг Протић, Александра Веселиновић, Душан Антић, Тања Стевановић, Јелена Здравковић, Владимир Богдановић, Душан Стошић, Бранислав Љубић, Јована Ристић, Јована Антић.

 img01m img02m   img03m
 img04m  img05m  img06m

РАДНА ВЕРЗИЈА

У складу са чланом 9. тачка 8., чланом 10. став 4. и чланом 49. тачка 2. и 3. Закона о путевима („Сл.гл.РС“ бр. 41/2018 и 95/2018 – други закон), члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гл.рс“ бр. 15/2016), члановима 17.  и 19. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу града Врања („Сл.гл. града Врања“ бр. 37/2018), чланом 17. став 2. тачка 1. Одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији града Врања („Сл.гл.града Врања“ бр.37/2018) и чланом 32. Статута ЈП Урбанизам и изградња града Врања, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана ___________________ донео је

УПУТСТВО О ПОСТУПКУ И ОБАВЉАЊУ РАСКОПАВАЊА

ЗБОГ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ПОДЗЕМНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДA ВРАЊA

 

  1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим упутством уређује се поступак раскопавања општинских путева и улица (у даљем тексту: локални пут) и других путних јавних површина, због планираних и хитних интервенција на подземним инсталацијама.

Под раскопавањем локалног пута и других јавних путних површина подразумевају се радови у вези са постављањем нових, мењањем, премештањем или уклањањем постојећих подземних и надземних инсталација, објеката, постројења и уређаја, главних и помоћних водова јавне комуналне и друге мреже и радови везани за прикључење или искључење појединих објеката на јавну комуналну и другу мрежу.

Раскопима ради хитних интервенција, сматрају се радови из става 2. овог упутства који се морају извести ради отклањања изненадног квара, при чему радови не трпе одлагање због могућности настајања повећане материјалне штете, односно опасности и слично.

Раскопавање локалног пута и других јавних путних површина може се вршити само на основу одобрења које издаје Јавно предузеће Урбанизам и изградња града Врања (у даљем тексту: Управљач пута).

 

Поштовани суграђани, обавештавамо Вас да због почетка радова на реконструкцији улице Боре Станковићa у Врању, дана 09.10.2019. године, обуставља се саобраћај у зони радова и привременом саобраћајном сигнализацијом преусмерава на алтернативне правце. Забрана саобраћаја важи до завршетка радова.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, почеће од  17. маја 2019. године и трајаће до 31. маја 2019. године.

Плански документ биће изложен на рани јавни увид на интернет страницама града Врања и ЈП "Урбанизам и изградња града Врања", као и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине, Иве Лоле Рибара број 1, I спрат и у просторијама ЈП "Урбанизам и изградња града Врања", Улица Иве Лоле Рибара број 1, II спрат, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

31

Година

811

Пројекта

98

Награда

418

Клијената