Информације

Дугогодишња традиција нашег предузећа је пружање усмених информација заинтересованим странкама. Усмене информације се пружају од стране овлашћеног лица понедељком, средом и петком, од 13.00 до 15.00 часова, у просторијама ЈП „Завод за урбанизам“.
Пружају се информације:

  • о планираној намени парцела, односно локације тј. о дозвољеној изградњи према важећем планском документу;
  • о могућности израде урбанистичког пројекта;
  • о могућности и условима препарцелације и парцелације одређених парцела;
  • о важећој законској и подзаконској регулативи у области планирања и урбанизма и сродним делатностима;
  • о израђеној урбанистичкој документацији за одређене локације;
  • везано за вршење послова техничког прегледа објеката и сл.