Услуге

Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ Врање пружа услуге везано за:

  • припремање, израду и праћење спровођења планских докумената-просторних (Просторни план јединице локалне самоуправе и Просторни план подручја посебне намене) и урбанистичких планова (Генерални урбанистички план града, односно насеља; План генералне регулације; Плана детаљне регулације);
  • израду Урбанистичко-техничких докумената (Урбанистички пројекат; Пројекат препарцелације и парцелације; Пројекат исправке граница суседних парцела);
  • пројектовање грађевинских објеката;
  • инжењеринг;
  • остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети;
  • вршење стручног надзора;
  • вршење послова техничког прегледа објеката.

Уколико је за Вашу локацију неопходна израда Урбанистичког плана, на основу Одлуке о изради планског документа, урадићемо понуду и анализу која ће садржати обухват, рок израде и цену.
Ако Вас Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове упућује на нас за израду Урбанистичког пројекта или Пројекта препарцелације и парцелације, на основу вашег Захтева, урадићемо Пројекат у најкраћем могућем року.
Ако желите да градите, а потребне су Вам информације и мишљења о потенцијалним локацијама, о процедури, о условима под којим можете да градите на Вашој или потенцијалној парцели, а у вези са могућностима предвиђеним Плановима генералне регулације Врања, Плановима детаљне регулације и Просторним планом града Врања, и на основу вашег Захтева, све потребне информације добићете код нас у ЈП „Завод за урбанизам“ у Врању.