Урбанистичко - технички документи

УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено урбанистичким планом, просторном планом јединице локалне самоуправе, односно просторним планом подручја посебне намене, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) за израду Урбанистичког пројекта, a на основу вашег Захтева, потребно је доставити:

  • Копија плана оверена у Републичком геодетском заводу;
  • Ажурни катастарско-топографски план у аналогном (штампаном) и дигиталном облику, оверен у  Републичком геодетском заводу;
  • Доказ о власништву (поседовни лист или уговор о купопродаји или било који други документ који доказује  да је парцела ваша);
  • Идејно решење које садржи следеће елементе (идејно решење је потребно за Урбанистички пројекат, није потребно за Пројекат препарцелације и парцелације): ситуационо решење – позиција објекта на парцели, основе објеката (основе подземне етаже, надземних етажа и крова), карактеристични пресеци и изгледи;
  • Сагласности - услове Јавних комуналних предузећа (ЈП Водовод, ПД Електродистрибуција, Телеком АД)-само уколико радите Урбанистички пројекат.

Сва документација треба да буде оверена од надлежних институција и не сме бити старија од шест месеци.

Примери урбанистичких пројекта:

 

ПРОЈЕКАТ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Пројекат препарцелације - на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у планском документу.

Пројекат парцелације - на једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у планском документу.

Пројекат исправке границе суседних парцела - на предлог власника, односно закупца постојеће катастарске парцеле и уз сагласност власника суседне катастарске парцеле, врши се исправка граница суседних парцела, у циљу формирања грађевинске/их парцеле/а, као и одређивања границе површине јавне намене, под условом да је таква промена у складу са важећим урбанистичким планом.

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) за израду Пројекта препарцелације и парцелације, a на основу вашег Захтева у коме морате навести коју врсту докумената желите, потребно је доставити:

  • Копија плана оверена у Републичком геодетском заводу;
  • Ажурни катастарско-топографски план у аналогном (штампаном) и дигиталном облику, оверен у  Републичком геодетском заводу;
  • Доказ о власништву (поседовни лист или уговор о купопродаји или било који други документ који доказује да је парцела ваша);

Сва документација треба да буде оверена од надлежних институција и не сме бити старија од шест месеци.