Пројекти

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) урбанистичко-технички документи за спровођење планских докумената су:

  • урбанистички пројекат;
  • пројекат препарцелације и парцелације.

Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ Врање, поред основне делатности израде просторних и урбанистичких планова, обавља и послове које покрећу и финансирају правна и физичка лица, а то су Урбанистички пројекти и Пројекти препарцелације и парцелације.