Планови

Просторно планирање је врло битно за скоро све аспекте живота, има врло велики јавни значај, а подразумева планирање и уређење простора, а при томе да се не заборави подстицање равномерног регионалног развоја, усклађеност социјалног развоја, економске и енергетске ефикасности и заштите животне средине и градитељског наслеђа, природних, културних и историјских вредности. Такође, усаглашеност са европским стандардима и нормативима у области планирања и уређења простора у циљу стварања услова за сарадњу и укључивање Републике Србије у процесе европских интеграција.
Просторним плановима се уређују шире просторне целине (Републике Србије, региона, јединица локалне самоуправе, подручја посебне намене). Урбанистичким плановима се уређују градови и насеља (Генерални урбанистички план, План генералне регулације, План детаљне регулације).

Документи просторног и урбанистичког планирања на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) су:

  • плански документи;
  • документи за спровођење просторних планова;
  • урбанистичко-технички документи.

Плански документи су просторни и урбанистички планови.